วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลตาปู่ - สวนนางเฮียง หมู่ที่ 9 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
31  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายจากซอยร่วมใจ 2 - บ้านนายสำเภา จำเริญขวัญ) หมู่ที่ 9 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
31  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางละมูล - บ้านสัมพันธ์ ) หมู่ที่ 9 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
31  พ.ค. 2561
โครงการขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ (สายโนนแดงพัฒนา 2) หมู่ที่ 7 บ้านโนนแดง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
31  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางกุหลาบ ผิวผ่อง - สวนนายสุภาพ ใจสบาย) หมู่ที่ 2 บ้านหนองฉิม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
31  พ.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( สายทิศตะวันออกบ้านผู้ใหญ่บ้าน ) หมู่ที่ 2 บ้านหนองฉิม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
31  พ.ค. 2561
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ( สายบ้านนางสาคร - ลำเหมืองหน้าโรงเรียน บ้านหนองฉิม ) หมู่ที่ 2 บ้านหนองฉิม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
25  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมายานพาหนะเพื่อรับส่งจิตอาสาตามการจัดกิจกรรม ความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ รอบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้าง1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน คสล. ทิศเหนือวัดนครรังสิต - นานางละออง สนิท หมู่ที่ 7 บ้านโนนแดง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง