วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร(สายบ้านบุ่งคล้า-บ้านโนนแดง) บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกลางบ้าน) หมู่ 3 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงลำเหมืองสาธารณะ บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 สายจากหนองทองหลาง-บ่อใต้ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 สายจากนานายบุญถิน- นานางนงนุช ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างปรับปรุงลำเหมืองสาธารณะ บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 สายนานางสังกา หาวิชิต ? นานางปราณี ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 สายจากนานางหนูชิด ? ร่องธาตุ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านหนองฉิม หมู่ที่ 2 สายนานางเหรียญทอง ? นานายจ่อย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง