วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานางหนูกัน ชาติกุญชร - โรงสีชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านโนนแดง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าวัดสัมพันธมิตร - หนองจอก บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัมพันธ์ ( สายบ้านนางสุวพร จำเริญขวัญ ) หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายจรัล - บ้านนางอ้ม) หมู่ที่ 8 บ้านโนนหัวนา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมศักดิ์ วงษ์รัตน์ - บ้านนางอุได เชิดชัยภูมิ หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบัวเรียน ศรีโฮมสกุล - บ้านนางเตือนใจ หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสำเภา พึ่งชัยภูมิ - บ้านนายแพง สิมาชัย หมู่ที่ 12 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมหวัง หาวิชิต - บ้านนางสัมผัส สิมาชัย หมู่ที่ 12 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง