วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบสระอีสานเขียว) บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงลำเหมือง (จากนานายช่วง หาญเสนา - บ้านสัมพันธ์ ม.5) บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับ สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสาร ตามโครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรับชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง