วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดตาลเดี่ยว - บ้านนางจุฑาภรณ์ พลพันธ์ บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวารุณี - ศาลา SML บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสำลี - ถนนสายรอบหมู่บ้าน บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดตาลเดี่ยว - บ้านนางจุฑาภรณ์ พลพันธ์ บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
1  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางโยธาธิการ - ลำประทาว บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง - บ้านนางจรุณี มีลห์แบร์ก บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริิมเหล็กสายรอบสระอีสานเขียว บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางโยธาธิการ - ลำประทาว บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
27  เม.ย. 2561
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสำลี - ถนนสายรอบหมู่บ้าน บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
27  เม.ย. 2561
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสัมพันธ์ ( สายบ้านนางสุวพร จำเริญขวัญ ) หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ