วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายลำห้วยหลัวหลังโรงสีนายถนอม-ถนนลาดยาง) หมู่ 5 บ้านสัมพันธ์ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายรอบสระอีสานเขียว) บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงลำเหมือง (จากนานายช่วง หาญเสนา - บ้านสัมพันธ์ ม.5) บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับ สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสาร ตามโครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรับชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง