วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานางหนูกัน ชาติกุญชร - โรงสีชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านโนนแดง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
8  พ.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบัวเรียน ศรีโฮมสกุล - บ้านนางเตือนใจ หมู่ที่ 6 บ้านหัวนา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
8  พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมหวัง หาวิชิต - บ้านนางสัมผัส สิมาชัย หมู่ที่ 12 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
8  พ.ค. 2561
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน คสล. ทิศเหนือวัดนครรังสิต - นานางละออง สนิท หมู่ที่ 7 บ้านโนนแดง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
7  พ.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางบุปผา จำพันธ์ - บ้านนายบุญนำ นพคุณ) หมู่ที่ 3 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
7  พ.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสวาสดิ์ คล่องแคล่ว - บ้านนายเสริม คล้าชัยภูมิ ) บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
3  พ.ค. 2561
จ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงห้องเก็บครุภัณฑ์สำนักงาน อบต.บุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดตาลเดี่ยว - บ้านนางจุฑาภรณ์ พลพันธ์ บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางวารุณี - ศาลา SML บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสำลี - ถนนสายรอบหมู่บ้าน บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง