วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนวลนุช คนฉลาด - ถนนสาย ชย.ถ.99-002 หมู่ที่ 1 บ้านขวาน้อย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญธรรม-บ้านนายสิรภพ หมู่ที่ 2 บ้านหนองฉิม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหน้าวัดตาลเดี่ยว-โรงเรียนชุมชนบุ่งคล้ารหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-047 หมู่ 11 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ค. 2566
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 11 รหัสสายทาง ชย.ถ.99-047 หน้าวัดตาลเดี่ยว-โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง