วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (สายรอบหนองตาดำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อพันธุ์ปลาตามโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 44 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง