วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหน้าวัดตาลเดี่ยว-โรงเรียนชุมชนบุ่งคล้ารหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-047 หมู่ 11 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองระเริง บ้านขวาน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองอยู่ - บ้านนางแดง อุดม หมู่ที่ 3 สายบ้านนางทองอยู่ - บ้านนางแดง อุดม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนวลนุช คนฉลาด - ถนนสาย ชย.ถ.99-002 หมู่ที่ 1 บ้านขวาน้อย ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญธรรม-บ้านนายสิรภพ หมู่ที่ 2 บ้านหนองฉิม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางหน้าวัดตาลเดี่ยว-โรงเรียนชุมชนบุ่งคล้ารหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.99-047 หมู่ 11 บ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)