วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2565
จ้างโครงการขุดลอกลำเหมือง (สายบ่อใต้ - หนองแขม) บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายถนน รพช. - นานายพรมดี) บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายนานายสุ่ม - หนองระเริง) หมู่ที่ 2 บ้านหนองฉิม ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายสวนนางแตงอ่อน - สวนนายสวาท) หมู่ที่ 2 บ้านหนองฉิมตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหัวนา หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายกุหลาบ ปรุงชัยภูมิ ถึง บ้านนายสมเกียรติ หาญชนะ) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง