องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนกรกฏาคม 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูอายุ  ผู้พิการผู้ปวยเอดส์ประจำเดือนกรกฏาคม  2560  เมือวันที่  5  กรกฏาคม  2560  ทีผ่านมา  โดยการดำเนินการจ่ายเงินให้กับชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์นอกสถานที่

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09