องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ผู้พิการผุ้ป่วยเอดส์ประจำเดือนธันวาคม 2554


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผุ้ป่วยเอดส์ประจำเดือนธันวาคม 2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 โดยมีผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯตามหนดการที่แจ้งไว้โดยพร้อมเพรียงกัน
2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09