องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


พ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ร่วมกับ อสม. แต่ละหมู่บ้าน ออกฉีดพ่นหมอกควัน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09