องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ภาพการมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563


นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ของนางทองแถว  พรมเสน  บ้านสัมพันธ์  หมู่ที่  5  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดชัยภูมิ  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ดอยโอกาส  ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและถาวรต่อไป

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09