องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน การจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563


วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งคล้า สายตรวจประจำตำบลบุ่งคล้า ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน การจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านขวาน้อย และโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูงน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09