องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ออกตรวจประเมินสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


วันที่ 29 ธันวาคม 2564 อบต.บุ่งคล้า นำโดยนางชนาภา สุภักดี ออกตรวจประเมินสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ covid free setting

2022-05-04
2022-04-29
2022-04-27
2022-04-26
2022-04-26
2022-04-16
2022-04-14
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-08