องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


กิจกรรม:การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ณ บริเวณหนองโง้ง (บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 - บ้านหัวนา หมู่ที่ 6)


วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีพศ.2565 กิจกรรม:การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ณ บริเวณหนองโง้ง (บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 5 - บ้านหัวนา หมู่ที่ 6) โดยบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานโยธาธการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนส่วนบริหารเครื่องจักรที่ 4 นครราชสีมา สำนักงานเครื่องกลกรมชลประธาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สจ.วิววิกา กล้าแท้ สมาชิกสภา อบจ.เขต 5 หจก.ไทยเจริญศรีษะเกษ และองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

+2

2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09