องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


งานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2565


วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นำโดยนายวสันต์  กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า, สจ.วิววิกา  กล้าแท้,  นางชนาภา  สุภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมแห่บายศรีฯ กิจกรรมประเพณีบุญเดือนหกงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี พศ.2565 เพื่อเป็นการเคารพสักการะและระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อพญาแลที่ได้เป็นผู้ก่อตั้งเมืองชัยภูมิ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์บ้านเกิด ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีและถือปฏิบัติเป็นจารีตประเพณีของชาวจังหวัดชัยภูมิสืบไป

2022-05-04
2022-04-29
2022-04-27
2022-04-26
2022-04-26
2022-04-16
2022-04-14
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-08