องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


โครงการ หนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น


อบต.บุ่งคล้าร่วมกับประชาชนในพื้นที่ตำบลและคณะครูและนักเรียนร่วมกันปลูกปา่ ณ ลำห้วยกุดแหลม วันที่ 3 กันยายน 2553
2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09