องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนทิ้งถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนทิ้งถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของท้องถิ่น วิทยากรโดยนางสุธรรมา เลิศฤทธิ์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองชัยภูมิ และได้เดินทางไปศึกษาดูงาน “ด้านการบริหารจัดการขยะ”ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการบริหารจัดการขยะ คือ การนำเทคโนโลยี การกำจัดขยะมูลฝอยตามแนวพระราชดำริ จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นวิธี “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” และศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จันทราบุรีปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มาปรับใช้กับบริบทของตำบลบุ่งคล้าต่อไป

 

2023-01-09
2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26