องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านแบบบูรณาการ เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา ปี 2553


เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 83 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงนำการพัฒนาในด้านต่างๆมาสู่ประชาชนในทุกด้านในอันที่จะทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนำพระราชกรณียกิจดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินและกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนด้วยการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามบทบาท อำนาจ หน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงเป็นการสมควรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจักได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการดำเนินงานดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการในท้องถิ่นหรือภาคประชาชนเพราะบุคคลที่เข้าใจปัญหาของแต่ละชุมชนดีที่สุดอาทิเช่น ปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหา อาชญากรรม และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านการประกอบอาชีพของคนในชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 


วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานในชุมชนแบบบูรณาการ 
ร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2. เพื่อเป็นเครือข่ายการปฏิบัติงานช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน/ชุมชน 
2.3. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 83 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 
2553 
2.4 เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนในการปฏิบัติงานเพื่อชุมชนท้องถิ่นบ้านเกิด 


ในระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2553 
2022-06-25
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-15
2022-06-14
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-10
2022-06-09