องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบุ่งคล้า ขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานความพอเพียง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเอง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุในตำบลบุ่งคล้า รุ่นที่ 1 จำนวน 60 คน เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผู้สูงอายุได้นำความรู้และความสุขที่ได้รับจากโรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยการเป็นแกนนำกลุ่มในการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวัยเดียวกัน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านผู้สูงอายุในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งเสริมความรู้ทักษะทั้งด้านวิชาการ การใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารเรียนรู้ลดช่องว่างระหว่างวัยเรียนรู้ข่าวสารต่างๆจากโลกอินเตอร์เน็ตไปใช้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ มีกิจกรรมนันทนาการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้พบประสบการณ์ใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเองสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  ต่อไป

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25