องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
สาส์นจากนายก อบต.

                กราบสวัสดีครับพี่น้องชาวตำบลบุ่งคล้า และท่านผู้อ่านข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าที่รักและเคารพทุกๆ ท่าน ด้วยภารกิจหน้าที่ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า และความตั้งใจของกระผมแล้ว กระผมตั้งใจยิ่งที่จะรับใช้ ให้บริการพี่น้องชาวตำบลบุ่งคล้าและนอกพื้นที่ ในทุกๆด้าน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พึงกระทำได้แม้แต่การปลอบขวัญให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน รวมถึงพนักงานจ้างทุกๆคน ในองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โดยกระผมมีความเชื่อมั่นว่าจะนำนโยบายมาตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งกระผมได้ตั้งใจไว้ล้วนแต่เป็นการกระทำที่คำนึงถึงประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนที่พึงจะได้รับอย่างทั่วถึง
 
           ในโอกาสที่กระผมได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มา 8 เดือน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่หลั่งไหลไปสู่พี่น้องประชาชนทุกคนในท้องถิ่น เป็นผลงานที่ยืนยันได้ว่ากระผมมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินงานตามนโยบายที่วางไว้ ในส่วนเวลาที่เหลืออยู่กระผมมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของคนท้องถิ่นให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป
 
นายแก่ง หาญบุ่งคล้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
[ 1 มิถุนายน 2553 ]