องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
คณะผู้บริหารนายวสันต์  กล้าแท้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
โทร.094-8791539


นายบุญกอง  หาญเสนา   
นางบุญยัง  หาญชนะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
โทร.061-0947699 โทร.093-4147776

นายโกวิทย์  แอ้นชัยภูมิ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
โทร.086-0443218