องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

 

  นางชนาภา  สุภักดี
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 


 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร นางนันทพร  ไพศาลธรรม
นายขจรศักดิ์  สุพรรณฝ่าย
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
  นางสาวนิศากร ชาวพงษ์ นายพงษ์ศักดิ์  ศรีสูงเนิน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม