องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

 

  นางชนาภา  สุภักดี
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทร.087-2499645
 

 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร นางนันทพร  ไพศาลธรรม
นายขจรศักดิ์  สุพรรณฝ่าย
 หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.081-3212823
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.090-3279577

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.0951987071

 
 
 
  นางสาวนิศากร ชาวพงษ์ นายพงษ์ศักดิ์  ศรีสูงเนิน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร.092-4649679
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.088-5810341