องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

 

 

 

  นางชนาภา  สุภักดี
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 


 
นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร


 หัวหน้าสำนักปลัด


นายคมกริช  เพชรคมกริช นางสาวจีรนันท์ ญาติสมบูรณ์ นางมาลัย  กล้าประจันทร์
 นิติกรปฏิบัติการ 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
 


พ.จ.ท.ทองชัย  หาญแรง
นางสาวนิศากร  พิพัฒน์พงษ์ นายศิธรินทร์  จันทร์ตื้อ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
 
นางสาวสุพัตรา  หงษ์คำ   นางสาวพิไลพรรณ  จันทรัตน์  
นายศราวุธ  หาญเสนา
นักวิชาการสาธารสุขปฏิบัติการ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย      และแผน 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

 
นางสาวมลิสา  พันธ์มาลี
 นายรณชัย  เมืองมุงคุณ นายเอกภูมิ  ชุ่มใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 
นายสุชาติ  จำพันธ์
 นายสุชัย  จำพันธ์ นายทินกรณ์  จันทร์สอน
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
 พนักงานขับรถดับเพลิง


นางลำแงง  สิมาเพชร  นายภานุวัตร  กัณหสิงห์     
นายพรชัย  ใจเสงี่ยม
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถขยะ   
คนงานประจำรถขยะ


นายอนุสรณ์  จันทบุรี        -ตำแหน่งว่าง-   
       นายคมศร  ค่ายชัยภูมิ
คนงานประจำรถขยะ
  คนงานประจำรถขยะ
  พนักงานจ้างเหมาประจำรถขยะ