องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
สำนักงานปลัด

 

 

 

  นางชนาภา  สุภักดี
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร

 หัวหน้าสำนักปลัด
 


นายคมกริช  เพชรคมกริช นางสาวจีรนันท์ ญาติสมบูรณ์ นางมาลัย  กล้าประจันทร์
 นิติกร 
นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
 
พ.จ.ท.ทองชัย  หาญแรง
นางสาวนิศากร  พิพัฒน์พงษ์ นางจารุวรรณ  โชควิเศษ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 
นางสาวสุพัตรา  หงษ์คำ   นางสาวพิไลพรรณ  จันทรัตน์  
นายศราวุธ  หาญเสนา
นักวิชาการสาธารสุข  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
 
นายสุชาติ  จำพันธ์
 นายสุชัย  จำพันธ์ นายทินกรณ์  จันทร์สอน
พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป
 พนักงานขับรถดับเพลิง


นางลำแงง  สิมาเพชร  นายภานุวัตร    กัณหสิงห์     
นายพรชัย  ใจเสงี่ยม
คนงานทั่วไป พนักงานขับรถขยะมูลฝอย   
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย


นายอนุสรณ์    จันทบุรี         นายแพรว    สิมาชัย  
       นายเพ็ญเพชร    ใจเสงี่ยม
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย   พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย
  พนักงานจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย