องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
กองคลัง

 

 
 
นางนันทพร ไพศาลธรรม
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางสาวรุจิราพร  โคตรนาวัง
นางสาวนิตยา  เสนวงค์ นางสาวศิริญาพรรณ  อุดมทรัพย์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

นางสาวพรทิพย์  สิมาเพชร
 
นางอารดา  ไวโหม่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

นางสาวกรรณิการ์  สอาดเอี่ยม
 
นางสาวพัชชา  เติมพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

คนงานทั่วไป