องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
กองคลัง

 

 
 
นางนันทพร ไพศาลธรรม
 
 
ผู้อำนวยการกองคลัง
 


นางสาวรุจิราพร  โคตรนาวัง

นางสาวนิตยา  นิยมชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 
นางสางพรทิพย์  สิมาเพชร
 
นางอารดา  ไวโหม่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้