องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
กองช่าง

 นายขจรศักดิ์  สุพรรณฝ่าย
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นายปิยะราช คุณอุดม 

นายเดชมนตรี  เบ้าหินลาด
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธา
 

 
 
นายสุรสิทธิ์  หมอยา  
 
  คนงานทั่วไป