องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
กองช่าง

 นายขจรศักดิ์  สุพรรณฝ่าย
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นายปิยะราช คุณอุดม 
นายเดชมนตรี  เบ้าหินลาด นางจารุวรรณ  โชควิเศษ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 นางสาวอารีญา  หาญเสนา

 นายสุรสิทธิ์  หมอยา
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

  คนงานทั่วไป