องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 
 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านขวาน้อย
         เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โทร. 081- 26454025
ความคิดริเริ่ม  
         เนื่องจากย้านขวาน้อย อยู่ใกล้ตัวเมืองชัยภูมิ แต่ยังไม่มีผลงานในเรื่องของการแปรรูปอาหารหรือ การแปรรูปผลผลิตต่างๆ อกมาขายในพื้นที่ใกล้เคียง ชาวบ้านจึงรวมกลุ่มกันผลิตน้ำพริกและแปรรูปปลาออกมาขาย สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน สะอาด ปลอดภัยและถูกหลักอนามัย เช่น น้ำพริก ปลาร้าทรงเครื่อง ปลาส้มสวาย ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาส้มฟัก ปลาดุกแดดเดียว และปลาซิวแก้ว ฯลฯ
   
คณะกรรมการดำเนินงาน
1. นางจิราภรณ์ แท่นประยุทธ์ ประธาน
2. นางพิมลรัตน์ กำเนิดขวา รองประธาน
3. นางบุญเรียบ สมองดี กรรมการ
4. นางคำเปรี่ยง ผิวผ่อง กรรมการ
5. นางบุญยง รักสุภาพ กรรมการ
6. นางคำแสง เสี่ยงบุญ กรรมการ
7. นางอุหลัน ผิวผ่อง ประชาสัมพันธ์
8. นางระวรรณศรี พื้นชัยภูมิ เหรัญญิก
9. นางทองม้วน จันทร์บัว เลขานุการ
   
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านขวาน้อย ( น้ำพริกต่างๆ และการแปรรูปอาหาร)

การจัดตั้ง

        จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2538  
สถานที่ตั้ง  
         เลขที่ 9 หมู่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โทร. 081- 26454025
หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณ
1. กรมส่งสเริมการเกษตร 15,000 บาท
2. โคครางการพักชำระหนี้ 149,500 บาท
3.องค์กรบริหารส่วนตำบลบุ่งค้ลา 100,000 บาท
จำนวนสมาชิก
          59 คน  
การระดมหุ้น
          จำนวนหุ้น            59 หุ้น
          ราคาหุ้นละ         100 หุ้น
          รวมแล้วเป็นเงิน  5,900 บาท
แผนการดำเนินงานปี 2548
          1. แปรรูปอาหาร ประกอบด้วย
1.1 ไข่เค็ม 69,00 ฟอง
1.2 ปลาร้าทรงเครื่อง 1,000 กระป๋อง
1.3 น้ำพริกนรก 1,000 กระป๋อง
1.4 น้ำพริกแมงดา 1,000 กระป๋อง
1.5 น้ำพริกเผา 1,000 กระป๋อง
1.6 ปลาซิวแก้ว 1,000 กระป๋อง
1.7 ปลาดุกเส้น 300 กิโลกรัม
1.8 ปลาส้ม 770 กิโลกรัม
1.9 ปลาช่อนแดดเดียว 185 กิโลเมตร
ความภูมิใจของเรา
         - ได้รับการคัดสรรสุดยอดของตำบลในระดับ 3 ดาว ของน้ำพริกเผา และ 5 ดาว
         - นำสินค้าไปจำหน่ายในงาน OTOP CITY ที่เมืองทองธานี 
  
ชื่อกลุ่มกลุ่มจักสานกระเป๋าเชือกฟาง
ประธานกลุ่มนางติ๋ม จำเริญโชค
ที่อยู่ 72 หมู่ที่ 5 บ้านสัมพัน์
ตำบลบุ่งคล้า อำภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 085 - 4979528

      

      
 
 
      
      
 
 
 
 
ชื่อกลุ่มพลังงานชุมชนตำบลบุ่งล้า
ประธานกลุ่มนายสมัคร ผาดี
ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 8 บ้านโนนหัวนา ตำบลบุ่งคล้า
อำภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์
084-6062153 044-871161