องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
 
 
 
นางปฏิณญา  คลังกลาง
 
 
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ