องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
 นางสาวนิศากร ชาวพงษ์
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวณัฐชะนันท์พร  นาสถิตย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นางวลัยลักษณ์  ไพเราะ    นางสาวอามาพร  บำรุงภักดิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภณิดา  วัฒกี
นางสาวปฐมาวดี  ชาติดำดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 


นางธิคำพร  เพลินเพลงเพราะ

 คนงานทั่วไป