องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม ฯ

 
 นายพงษ์ศักดิ์  ศรีสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 

นางสาวปลายฝน  ศรีพล  

  นักพัฒนาชุมชน  
 
 
   นางสาวอภิญญา  อุดม
 
    ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน