องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
 นายพงษ์ศักดิ์  ศรีสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 

นางสาวปลายฝน  ศรีพล  

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
   
 
  นางสาวอภิญญา  อุดม
นางสาวกชกร  สุภักดี
   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ