องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 


ที่ตั้ง
         องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร เดิมขึ้นอยู่กับตำบลหนองนาแซง ได้แยกเขตตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2536 ได้ยกฐานะเป็นสภาตำบลเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538 และยกฐานะเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540
 

เนื้อที่
       องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มีเนื้อที่ประมาณ 49.5663 ตารางกิโลเมตรหรือ 30,979.40 ไร่
       
 ลักษณะภูมิประเทศ

          สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับ การเกษตรแหล่งน้ำที่สำคัญไหลผ่านตำบล ได้แก่ ลำห้วยหลัวและลำห้วยชีลอง

 
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
    ติดต่อกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้
    ติดต่อกับ ตำบลหนองไผ่ และตำบลหนองนาแซง จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก
    ติดต่อกับ ตำบลกุดตุ้ม และตำบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก
    ติดต่อกับ ตำบลหนองนาแซง จังหวัดชัยภูมิ
 
จำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่ ดังนี้
หมู่ที่
บ้าน
จำนวนประชากร
จำนวน
ครัวเรือน
ผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก .อบต.
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านขวาน้อย
464
529
993
354
นายสมบูรณ์ จินดามาตย์
(กำนันตำบลบุ่งคล้า)
1. นายประหยัด จันทร์ปรีดา
2. นายบุญมา พื้นชัยภูมิ
2
บ้านหนองฉิม
426
447
873
245
นายนิจ หาวิชิต 1. นายไมตรี หาวิชิต
2. นางเหรียญทอง ยังดี
3
บ้านบุ่งคล้า
359
424
783
232
นายบุปผา ยิ้มเสงี่ยม 1. นายประยูร กล้าจริง
2. นายจรูญ คลาดโรค
4
บ้านกุดโง้ง
200
219
419
136
นายพิชิต หาญมโน 1. นายบุญกอง หาญเสนา
2. นายสุรัตน์ เกิดชัยภูมิ
5
บ้านสัมพันธ์
443
477
920
263
นายพิบูลย์  โชคกำเนิด 1. นายสมนึก กาลถาง
2. นายโกวิทย์ แอ้นชัยภูมิ
6
บ้านหัวนา
376
428
804
263
นายวีระ มาทน 1. นายสุนทร บุญเทียม
2. นายบุญช่วย เชิดชัยภูมิ
7
บ้านโนนแดง
171
169
340
92
นายสุพรม  สิมาชัย 1. นางสุภี รักธรรม
2. นายวสันต์ คลาดโรค
8
บ้านโนนหัวนา
342
347
689
224
นายวันทอง หาญบุ่งคล้า 1. นายสมบูรณ์ กล้าจริง
2. นายองอาจ นาสาทร
9
บ้านสัมพันธ์
215
223
438
142
นางปริศนา  จำเริญจิตร
1. นายสมพงษ์ พงษ์ขวาน้อย
2. นางบัวเงิน งอกลาภ
10
บ้านขวาน้อย
223
307
530
146
นายสมัคร ผาดี
1. นางลัดดา โชคเฉลิม
2. นางกฤษณา เทพสวัสดิ์
11
บ้านบุ่งคล้า
236
260
496
135
นายขจรศักดิ์ ยิ้มสงบ 1. นายสมศักดิ์ เจริญวัย
2. นายอุดม สิมาชัย
12
บ้านบุ่งคล้า
195
205
400
97
นายเสรี โคกตระคุ 1. นายเชิดชัย มานะพงษ์
2. นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์
 
รวม
3,650
4,035
7,685
2,329
   
ข้อมูล ประชากร ณ.เดือนกันยายน 2554
ประชากร
        ประชากรทั้งสิ้น 7,685 คน
                • ชาย 3,650 คน
                • หญิง 4,035 คน
                มีความหนาแน่นเฉลี่ย 155 คน/ ตารางกิโลเมตร