องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 


โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
    การประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลบุ่งคล้า
        1. ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
        2. ประกอบอาชีพรับจ้าง
        3. ประกอบอาชีพอื่น ๆ เช่น ค้าขาย รับราชการ
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.บุ่งคล้า
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ

1  แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
โรงสี 21 แห่ง
โรงงานขนมปัง 1 แห่ง
โรงขนมจีน 3 แห่ง
ธุรกิจประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง 2 แห่ง
ร้านค้า 53 แห่ง