องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 


การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
หอกระจายข่าว จำนวน 12 แห่ง
       
สถาบันและองค์กรศาสนา
วัด จำนวน7 แห่ง
 
การสาธารณสุข
สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง