องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 


การคมนาคม
         ตำบลบุ่งคล้ามีเส้นทางหลักเป็นถนนลาดยางตลอดสาย สามารถติดต่อกันตั้งแต่ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 12 จำนวน 2 สาย

- ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 75 สาย
- ถนนดิน 224 สาย
- ถนนลู กรัง 66 สาย
- สะพาน คสล. 3 แห่ง
- รางระบายน้ำ 2 แห่ง
 
การโทรคมนาคม
 - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 12 แห่ง
       
การไฟฟ้า
         ตำบลบุ่งคล้ามีไฟฟ้าเข้าถึง หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 12 แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน
 
แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
- ลำน้ำ, ลำห้วย 15 สาย
- บึง, หนอง 1 แห่ง
 
 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย , ทำนบ 23 แห่ง
- สระน้ำ 14 แห่ง
- ประปาส่วนภูมิภาค 1 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน
- แห่ง