องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ยกเลิกคู่มือประชาชน [ 26 มี.ค. 2563 ]90
2 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 27 มิ.ย. 2562 ]121
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 27 มิ.ย. 2562 ]129
4 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 27 มิ.ย. 2562 ]115
5 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 27 มิ.ย. 2562 ]121
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 27 มิ.ย. 2562 ]128
7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 27 มิ.ย. 2562 ]126
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 มิ.ย. 2562 ]125
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 27 มิ.ย. 2562 ]126
10 รับชำระภาษีป้าย [ 27 มิ.ย. 2562 ]139
11 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 27 มิ.ย. 2562 ]120
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 2 ต.ค. 2560 ]126
13 บทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 2 พ.ย. 2559 ]312
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน [ 18 ก.ย. 2558 ]301