องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่องประกาศใช้แผนยุทธศ่าสตรการพัฒนา ประจำปี 2560-2563

    รายละเอียดข่าว

อาศัยอำนาจตมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครอวงส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  หมวดที่  5  ข้อ  24  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วแล้วนำไปปฏิบัติรวมทั้งแแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นรับมราบโดยทั่วกันภายใน  15  วันนับแต่วันประกาศใช้้และติดประกาเผยแพร่ไม่น้อยกว่า   30  วันนั้น

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ.  2560-2563  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2559  จึงประกาศใช้แผนยุทธศ่าสตรการพัฒนา  ประจำปี   2560-2563  นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเรื่องประกาศใช้แผนยุทธศ่าสตรการพัฒนา ประจำปี 2560-2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ