องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
ตามขั้นตอนการจัดทำแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๑๖  และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     บุ่งคล้า ในการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓  เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖ แล้วนั้น
­อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕   ข้อ ๒๔  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน     ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  จึงขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๑) ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๖  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖
 
 
                                                              (นายแก่ง   หาญบุ่งคล้า)
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
 


    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ