องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560


และการทำนาข้าวถือเป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยและโครงการ การทำนาแบบประณีตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต จะเป็นทางออกให้กับเกษตรกรในการทำนาการปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาค จะมีต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกัน บางแห่งต้นทุนสูง บางแห่งต้นทุนต่ำ เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าการทำนา ปลูกข้าว เมื่อเราทราบแบบนี้แล้วเกษตรกรทราบแล้วว่าในแต่ละตัวและดูว่าต้นทุนตัวใดที่เราสามารถทำการปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้สามารถลดต้นทุนลงได้ ตามข้อมูลที่แสดงให้เห็นสามารถลดต้นทุน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำนาปลูกข้าว ถ้าเราใช้วิธีการทำนาแบบเกษตรกรการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนทางที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาวและสามารถจะลดต้นทุนที่สำคัญคือค่าปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืชต่างๆ ถ้าเกษตรกรหันมาทำนาแบบประณีต สามารถลดต้นทุนส่วนนี้ลงได้ ทำให้ต้นทุนรวมก็จะถูกลงตามไปด้วย ทำให้กำไรก็จะเพิ่มมากขึ้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตราที่ 16 (6) และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2537 ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตราที่ 68 (5)และ(7) ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 ขึ้น  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อหาแนวทางช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต นำความรู้สู่ประชาชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของรัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรพร้อมส่งเสริมเกษตรกรสามารถ นำมาเผยแพร่แนวคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือกระบวนการทำนาตามหลักเกษตรกรรมธรรมชาติจุดเน้นสำคัญที่ การเพาะพันธุ์ข้าวเพื่อให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนสูงอีกทั้งสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและถ่ายทอดสู่ชุมชน  ในวันที่  22  สิงหาคม   2560  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ฝึกปฏิบัติที่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 บ้านกุดโง้งตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด