องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


  โครงการลดความรุนแรงรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยห่า...
       ปัจจุบันปัญหาเด็กและเยาวชนไทย ถือเป็นปัญหาที่สำคัญสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากความเจริญ...
  ภาพโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพื่อประสิ...
       องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลซึ่งเป็นองค์กรที่มีความ...
  ภาพกิจกรรมการรับซื้อขยะตามโครการธนาคารขยะหน้าบ้านห...
      

เมื่อวันที่  15  มกราคม  2562  บ้านกุดโง้ง  หมู่ที่  4  ต... 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10 (พ.ศ.2560)
เพลงสรรเสริญพระบารมี อลังการบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552