องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

คณะผู้บริหารนายแก่ง หาญบุ่งคล้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมบูรณ์  กล้าจริง
นายวิยุทธร  ช่างเหล็ก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางรุ่งทิพย์  ใจสบาย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล