องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 
  นางสุมลรัตน์  กุสุมภ์
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 


 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร นางสุภาพร ไพศาลธรรม
นายสุวิช แดงสกุล
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
  นางสาวนิศากร ชาวพงษ์ นายพงษ์ศักดิ์  ศรีสูงเนิน   นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
 
   นายพงษ์ศักดิ์  ศรีสูงเนิน  
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร