องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

หัวหน้าส่วนราชการ

 

 

 

  นางชนาภา  สุภักดี
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 


 นางสาวสายรุ้ง  ระดาบุตร นางนันทพร  ไพศาลธรรม
นายขจรศักดิ์  สุพรรณฝ่าย
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
  นางสาวนิศากร ชาวพงษ์ นายพงษ์ศักดิ์  ศรีสูงเนิน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม