องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

สำนักงานปลัด

 


นางชนาภา  สุภักดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวสายรุ้ง ระดาบุตร
หัวหน้าสำนักปลัด


นางเยาวเรศ เมฆวัน นางสาวจีรนันท์ ญาติสมบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไป  ชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล  ชำนาญการ


นางมาลัย  กล้าประจันทร์ พ.จ.ท.ทองชัย  หาญแรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ชำนาญงาน


นางสาวนิศากร  พิพัฒน์พงษ์ นางจารุวรรณ  โชควิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 นายสุชาติ  จำพันธ์
นายสุชัย  จำพันธ์
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไปนายทินกรณ์  จันทร์สอน
นางลำแงง  สิมาเพชร
พนักงานขับรถดับเพลิง
คนงานทั่วไป 
นายแพรว  สิมาชัย
พนักงานขับรถขยะ
คนงานเก็บขนขยะ


 

นายพรชัย  ใจเสงี่ยม
นายรณชัย  เมืองมุงคุณ
คนงานเก็บขนขยะ
คนงานทั่วไป
   
นายอนุสรณ์  จันทบุรี
 
คนงานเก็บขนขยะ