องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ค่าใช้จ่่ายสำหรับการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บุ่งคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2563 ]8
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]8
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการโครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2563 ]17
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเสริมประสบการณ์ปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ ๓ ขวบขึ้นไป ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]7
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการทัศนศึกษา(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2563 ]11
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า หมู่ ๘ ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง รายละเอียดตามแบบ อบต.บุ่งคล้ากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]12
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]14
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]13
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]24
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองจาน บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๘ มีพื้นที่ในการขุดลอก ๔,๑๐๒.๘๑ ตารางเมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๓.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑๕ หรือมีปริมาตรดินขุดพร้อมตกแต่งคันคลองไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๕๒.๑๗ ลู [ 18 ส.ค. 2563 ]16
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลายตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มิ.ย. 2563 ]11
13 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจรัล ถึงบ้านนางอ้ม หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 12 มิ.ย. 2562 ]20
14 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวาทดิ์ คล่องแคล่ว ถึงบ้านนายเสริม คล้าชัยภูมิหมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 12 มิ.ย. 2562 ]23
15 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอรทัย ขิมกระโทก ถึงถนนลาดยางบ่อใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 12 มิ.ย. 2562 ]24
16 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานางทันกล้าแท้ ถึง โรงสีชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 7 มิ.ย. 2562 ]22
17 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายสำเรียง โคตะครุ ถึงบ้านนายสมบูรณ์ สิมาชัย หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 7 มิ.ย. 2562 ]22
18 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสระอีสานเขียว หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 7 มิ.ย. 2562 ]19
19 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมแอสฟัลท์ติก สายบ้านนายสมศรี จำเริญบุญ ถึงบ้านนางน้อย เข่งพิมล หมู่ที่ 12 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 30 เม.ย. 2562 ]19
20 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายจากบ้านนายสุวิทย์ วิสัยดี ถึงโรงสีชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ [ 25 เม.ย. 2562 ]25
 
หน้า 1|2