องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

สมาชิกสภา อบต.นายบุญกอง  หาญเสนา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นางสำราญ  โคบาล
นางชนาภา  สุภักดี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประหยัด จันทร์ปรีดา
นางนารีรัตน์  จันทร์บัว
นายมงคล  บุตรศรี
นางเหรียญทอง ยังดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นางปานศรี  สิมาชัย
นายประยูร  กล้าจริง
นายสากล  อ้อนอุบล
นายบุญกอง  หาญบุ่งคล้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายอนุกูล  งอกลาภ

นายสุนทร บุญเทียม
นายบุญช่วย เชิดชัยภูมิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6นายวสันต์ คลาดโรค
นายสังคม  ทองชัยภูมิ
นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์
นางสำราญ  โคบาล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายสมพงษ์ พงษ์ขวาน้อย
นายสุรศักดิ์  หาญชนะ
 
นางลัดดา กลิ่นสุคนธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
 
นายสมศักดิ์ เจริญวัย
นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์
นายชาญ  กล้าจริง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12