องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

สมาชิกสภา อบต.นายบุญกอง  หาญเสนา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นางสำราญ  โคบาล
นางชนาภา  สุภักดี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประหยัด จันทร์ปรีดา
นางนารีรัตน์  จันทร์บัว
นายมงคล  บุตรศรี
นางเหรียญทอง ยังดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นางปานศรี  สิมาชัย
นายประยูร  กล้าจริง
นายสากล  อ้อนอุบล
นายบุญกอง  หาญบุ่งคล้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายอนุกูล  งอกลาภ

นายสุนทร บุญเทียม
นายบุญช่วย เชิดชัยภูมิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6นายวสันต์ คลาดโรค
นายสังคม  ทองชัยภูมิ
นางวิไลพร  วชิรจิตตานนท์
นางสำราญ  โคบาล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายสมพงษ์ พงษ์ขวาน้อย
นายสุรศักดิ์  หาญชนะ
 
นางลัดดา กลิ่นสุคนธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
 
นายสมศักดิ์ เจริญวัย
นายแสนโฮม  เหลี่ยมศรีจันทร์
นายชาญ  กล้าจริง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12