องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะในปีงบประมาณ 2559


  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะในปีงบประมาณ 2559 จึงคัดเลือกบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะด้วยความพร้อมด้านพื้นที่รับผิดชอบของหมู่บ้านพื้นที่ไม่กว้าง ชุมชนยังไม่แออัดมากนักประชาชนจะสามารถจัดการขยะกันเองได้ และเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจเพียงเพื่อให้สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนซึ่งกิจกรรมที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัด ได้แก่ การรณรงค์ให้คัดแยกขยะ การเลือกและการวางแผนการจัดการขยะที่เหมาะสม การดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะและกิจกรรมผ้าป่าขยะ ด้วยปัญหาขยะกลายเป็นปัญหาระดับชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย สร้างกลไกลการจัดการขยะมูลฝอย และเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนำไปทำลาย โดยเมื่อปีงบประมาณ 2561 ได้ดำเนินการในเขตบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นหมู่บ้านต้นแบบ เราทุกคนจึงมีส่วนช่วยลดจำนวนขยะได้ตั้งแต่ในบ้านกันตั้งแต่วันนี้เลย โดยเฉพาะขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ จำพวกเศษผัก ผลไม้ เศษอาหารต่างๆ ขยะรีไซเคิลก็เพียงแค่แยกชนิดแล้วส่งขายร้านรับซื้อหรือผูกปิ่นโตกับซาเล้งให้มารับซื้อที่บ้าน พวกขยะเหม็นๆ อย่างเศษผักผลไม้และอาหารนี่ต่างหากที่จัดการยุ่งยากกว่าเศษขยะอินทรีย์ในบ้านจะกลายเป็นขุมทรัพย์ปัญหาสำคัญของขยะประเภทนี้คือส่งกลิ่นเหม็น เมื่อทิ้งไว้นานจะบูดเน่าและมีแมลงรบกวน วิธีการจัดการขยะอินทรีย์จึงมีหัวใจอยู่ที่ ‘การปล่อยให้ขยะย่อยสลายเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้โดยไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน’           ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการบริหาร จัดการขยะประจำปี 2561 โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่ต้นทางโดยการฝึกอบรมด้วยการดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนและการทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารในลักษณะเป็นกลุ่มแล้วถ่ายทอดให้กับประชาชนที่สนใจ เพื่อลดการปริมาณขยะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากเศษอาหารโดยจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมักสีดำเข้มโดยไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนปุ๋ยที่ได้นี้ใช้ผสมดินปลูกผักสวนครัวช่วยบำรุงผักให้เจริญเติบโต ได้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่  10  กันยายน  2561  ที่ผ่านมา