องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง ได้ดำเนินการตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวขึ้น เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตามวิถีชาวนาอีสาน ที่นับวันจะห่างหายไปให้กลับคืนมาแล้ว ยังแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากรทุกฝ่ายในองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าอีกด้วย นอกจากนี้จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และความอบอุ่นระหว่างคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภา และประชาชนในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า โครงการดังกล่าวจึงเป็นการช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรให้มีศักยภาพ พร้อมทั้งช่วยพลิกฟื้นประเพณีอันดีงามของชาวอีสานให้กลับคืนมาและยั่งยืน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ที่ผ่านมา