องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการลดความรุนแรงรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบุ่งคล้า ได้จัดทำโครงการลดความรุนแรงรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้และเข้าใจโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเรียนรู้ทำให้หลงระเริงไปกับสิ่งยั่วยุต่างๆที่อยู่รอบข้างเป็นปัญหาสาเหตุทำให้ไม่สนใจเรียน การติดเกมและอินเตอร์เน็ต การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา การติดเชื้อเอดส์ และค่านิยมในการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย อันเนื่องมาจากการใช้เวลาว่างที่ไม่เหมาะสมกับวัย ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ทำให้หัวหน้าครอบต้องมุ่งหารายได้และประกอบอาชีพจนละเลยบุตรหลานของตนเองอีกทั้งสังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการบริโภคนิยม การโฆษณาชวนเชื่อ ทำให้เด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็นเสี่ยงต่อการถูกชักจูงและเกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆที่ไม่เหมาะสมดังปรากฏในสังคมปัจจุบันจึงได้จัดทำโครงการลดความรุนแรงรักเป็นปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562   เมื่อวันที่  5-6  กันยายน  2562  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ที่ผ่านมา