องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพโครงการฝึกอบรมส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดขยะ ปีงบประมาณ 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดขยะให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมีความพร้อมด้านพื้นที่รับผิดชอบของหมู่บ้านสามารถจัดการขยะกันเองได้ และเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจเพียงเพื่อให้สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนซึ่งกิจกรรมที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัด ได้แก่ การรณรงค์ให้คัดแยกขยะ การเลือกและการวางแผนการจัดการขยะที่เหมาะสม การดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะและกิจกรรมผ้าป่าขยะฯลฯ ประกอบกับผู้บริหารมีแนวคิดในขณะนี้ว่าควรจะมีการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดการปริมาณขยะในการจัดเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่20 กันยายน 2559 มอบภาระกิจการจัดการขยะให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย ประเทศไทย ไร้ขยะต่อไป  ดำเนินกิจกรรมในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  โดย เข้าชมการดำเนินงานด้านการจัดการขยะตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น