องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพโครงการรักน้ำรักป่ารักแผ่นดิน ประจำปี 2563


นายแก่ง   หาญบุ่งคล้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  นำคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนทั่วไปและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ร่วมกันปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะวัดป่าดอนตูม  บ้านกุดโง้ง หมู่ที่  4  ตามโครงการรักน้ำรักป่ารักแผ่นดิน  ประจำปี  2563  เนื่องด้วยในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร เห็นสมควรดําเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จึงได้จัดโครงการรักน้ำรักป่ารักแผ่นดิน ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วย พร้อมสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในการดูแลต้นไม้เป็นการช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทัศนียภาพในพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2563