องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า

          1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภค – บริโภค

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคม สาธารณสุข

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจรายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรมและนันทาการ

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการปกครองที่ดี