องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2552

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้นำข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งเป็นข้อมูลสภาพทั่วไปในหลายด้าน การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และแผนชุมชน การประเมินสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนา การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เมื่อนำข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาวิเคราะห์ร่วมแล้ว จึงได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า และได้แสดงความคิดเห็นในการร่วมกำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์แนวทาง การพัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2563 ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พันธกิจ พัฒนาขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน เป้าประสงค์ 1. การปรับปรุงบำรุงรักษาทางสะดวกรวดเร็วในการสัญจร 2. การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้น 3. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่เพียงพอที่เพียงพอครอบคลุมทั่วถึง ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 1. ระดับการพัฒนาปรับปรุง,บำรุงทางการคมนาคม สาธารณูปโภค-สาธารณูปการเพิ่มขึ้น 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเส้นทางคมนาคมที่สะดวก 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่เพียงพอ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน ไฟฟ้า ประปา สะพาน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ระดับการพัฒนาปรับปรุง,การคมนาคมสาธารณูปโภค-สาธารณูปการเพิ่มขึ้น 2. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค-สาธารณูปการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเส้นทางคมนาคมสะดวกขึ้น 3. พัฒนาความเชื่อมโยงของเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อภายในตำบล ,ตำบลใกล้เคียง ,อำเภอ, จังหวัด ร้อยละของถนนที่ใช้สัญจรสะดวก มากเพิ่ม หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็น ศูนย์กลางทางการตลาด และการเชี่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซี่ยน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภค – บริโภคและการเกษตร พันธกิจ พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค – บริโภค และทำการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เป้าประสงค์ 1. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและระบบส่งน้ำให้มีมาตรฐาน 2. จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ 3. ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 1. ร้อยละของจำนวนแหล่งกักเก็บน้ำ อุปโภค – บริโภค เพิ่มมากขึ้น 2. ร้อยละของระบบส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตร กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 1. พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ขุดลอก แหล่งกักเก็บน้ำ ลำเหมือง อ่างเก็บน้ำที่ตื้นเขิน ระดับการพัฒนาและจำนวนแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น 2. พัฒนาปรับปรุงระบบระบบส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ระดับการพัฒนาปรับปรุงระบบส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น 3. พัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่และแหล่งน้ำชุมชนเพื่อรองรับการใช้น้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตร หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็น ศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซี่ยน 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน พันธกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต การสาธารณสุข และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าประสงค์ 1. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 2. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. ชุมชนและสังคมมีความสุขได้รับการศึกษา สุขภาพดีถ้วนหน้า ปัญหาด้านยาเสพติดลดลง 4. ประชาชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ดี มีสุข พึ่งตนเองได้ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 1. ร้อยละของปัญหาด้านยาเสพติดต่อปีลดลง 2. ร้อยละของประชากรมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ลดลง 3. ร้อยละของประชาชนวัยก่อนเรียนและวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ 4. ร้อยละของประชาชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ร้อยละของปัญหาด้านยาเสพติดต่อปีลดลง 2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 3. พัฒนาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรครวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ร้อยละของผู้เจ็บป่วยด้วยโรคสำคัญที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ลดลง 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนชุมชนที่ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสวัสดิการสังคม และ ส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ รายได้และภูมิปัญญาท้องถิ่น พันธกิจ ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม พัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เสริมสร้างภูมิปัญญา ท้องถิ่นของชุมชน เป้าประสงค์ 1. ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 2. ประชาชน มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ 3. ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 1. จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการพัฒนาความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพ 2. ร้อยละของประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น 3. ร้อยละของรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 1. พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน ร้อยละของกลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่าโดยใช้แนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาและวัสดุในท้องถิ่นให้กับประชาชน ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมูลค่า เพิ่มขึ้น 3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้เกิดรายได้เสริมในครัวเรือนร้อยละของประชาชนมีรายได้จากอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น 4. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ระดับแรงงานฝีมือในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาขีดความสามารถรองรับประชาคมอาเซี่ยน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พันธกิจ ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่น เป้าประสงค์ 1. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานอย่างมีคุณค่า 3. พัฒนาศักยภาพและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 1. ร้อยละของประชาชนที่เข้าถึงและได้รับการศึกษา 2. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 3. ร้อยละของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประชาชนมีรายได้ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่และชุมชน ระดับการศึกษาและการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในพื้นที่และประชาชนเพิ่มขึ้น 2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ระดับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น 4. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ร้อยละเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและประชาชนมีรายได้ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ :ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม พันธกิจ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เป็นท้องถิ่น น่าอยู่ เป้าประสงค์ 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 2. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. ขีดความสามารถในการกำจัดขยะของชุมชนเพิ่มขึ้น กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 1. นำเทคโนโลยีบริหารการจัดการขยะมูลฝอยให้มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น ขีดความสามารถในการกำจัดขยะของชุมชนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ร้อยละของหมู่บ้านมีความอุดมสมบูรณ์น่าอยู่มากขึ้น หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและการปกครองบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ พันธกิจ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 2. ระดับการการให้บริการของบุคลากรมีประสิทธิภาพ 3. ระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 4. ระดับเพิ่มขึ้นของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 1. พัฒนาจุดบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาชน ระดับเพิ่มขึ้นของการให้บริการและความพึงพอใจประชาชน 2. พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ร้อยละเพิ่มขึ้นความพึงพอใจของประชาชน 3. นำเทคโนโลยีที่สารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน ระดับเพิ่มขึ้นของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารท้องถิ่น ระดับการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคประชาชนเพิ่มขึ้น 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชุนมีความเข้มแข็งเฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ร้อยละที่ลดลงของยาเสพติดและการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ 6. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านภาษาในการสื่อสารรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน ร้อยละของบุคลากรมีความพร้อมด้านภาษาในการสื่อสารมากขึ้น หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี